Υπηρεσίες
Πίσω

Στρατηγική & Συμβουλευτική

  • Έρευνα και χαρτογράφηση
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
  • Επιχειρηματικό σχέδιο
  • Μελέτη βιωσιμότητας
  • Στρατηγική επικοινωνίας και marketing
  • Σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης και προβολής κοινοτήτων, Δήμων, δικτύων Δήμων και Περιφερειών