Υπηρεσίες
Πίσω

Πολιτιστική Διαχείριση

Πολιτιστικές παραγωγές

Από τη σύλληψη της ιδέας και τον σχεδιασμό μέχρι την οργάνωση παραγωγής, και τον συντονισμό, η MENTOR προωθεί την αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς με τρόπους σύγχρονους και βιωματικούς, ενεργοποιώντας τις τοπικές κοινότητες και ενισχύοντας την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

• Σχεδιασμός φεστιβάλ

• Πολιτιστικά δρώμενα

• Καλλιτεχνικές παραγωγές

• Event management

Concept development

• Σύλληψη ιδέας Ο ρόλος της MENTOR είναι να βρίσκει και να υλοποιεί βιώσιμες λύσεις με σκοπό την επιτυχημένη πραγματοποίηση πολυεπίπεδων πολιτιστικών έργων και δράσεων.

• Σχεδιασμός έργου

• Διαχείριση έργου Αναπτύσσουμε στρατηγικές marketing και διαφημιστικές εκστρατείες και εξασφαλίζουμε την εύρεση χορηγών και πόρων για την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, φροντίζουμε για την απαραίτητη υλικοτεχνική υποστήριξη και την απρόσκοπτη λειτουργία τους.

Καινοτομία

Η MENTOR συνεργάζεται με ερευνητικούς φορείς, Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, καθώς και με εταιρείες τεχνολογικής ανάπτυξης και ψηφιακών μέσων για τη δημιουργία προτάσεων ερευνητικών έργων.

• Ερευνητικά προγράμματα

Νέες τεχνολογίες στον πολιτισμό

• Προβολή και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και εφαρμογών

• Ψηφιακά μέσα

• Ανάπτυξη ιδεών